Skocz do zawartości

[KONKURS] Udzielaj się i wygrywaj nagrody!


Recommended Posts

Zapraszamy wszystkich użytkowników forum ITHardware do wzięcia udziału w konkursie "Udzielaj się i wygrywaj nagrody!", przygotowanemu we współpracy z firmą LC-Power Polska. Zasady naszego konkursu są bardzo proste.

Zasady konkursu "Udzielaj się i wygrywaj nagrody!":

 • Załóż konto na Forum ITHardware (jeśli jeszcze go nie posiadasz)
 • Polub profil ITHardware na Facebooku
 • Aktywnie udzielaj się na Forum i zyskaj szanse na wygranie nagród ufundowanych przez LC-Power Polska

Przewidzieliśmy łącznie 3 nagrody, przyznawane w różnych kategoriach:

 • 1. Autor najdłuższego tematu (chodzi o najciekawszy temat, gdzie rozwinie się najdłuższa dyskusja)
 • 2. Najlepszy pomocnik - wybór administracji (osoba, która udzieliła najwięcej trafnych porad i została doceniona przez Administrację)
 • 3. Najlepszy pomocnik - wybór użytkowników (osoba, która zbierze najwięcej "+" za posty w działach tematycznych)

Ważne: w konkursie nie jest brana pod uwagę aktywność w działach Off-topic oraz Giełda.

Lista nagród:

1. chłodzenie LC-Power LC-CC-95

2. kieszeń USB 3.0 na dysk SATA 2,5'' LC-Power Capella LC-25U3

3. powerbank LC-PB-8000

Regulamin:

Konkurs trwa od 14.03.2016 do 14.04.2016 na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Wa­run­kiem udzia­łu w kon­kur­sie jest:

 • Za­miesz­ki­wa­nie na te­re­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

 • Ukoń­czo­ny 18 rok ży­cia lub zgo­da praw­nych opie­ku­nów.

 • Po­sia­da­nie za­re­je­stro­wa­ne­go kon­ta na fo­rum ITHardware.pl

 • Wy­ma­ga­ne jest po­lu­bie­nie na­sze­go pro­fi­lu ITHardware na facebook.com.

 • Uczest­ni­kiem kon­kur­su nie mo­gą być pra­cow­ni­cy fir­my spon­so­ru­ją­cej na­gro­dy ani or­ga­ni­za­to­ra oraz ich ro­dzi­ny.

 • Wy­ni­ki kon­kur­su zo­sta­ną ogło­szo­ne w cią­gu 10 dni ro­bo­czych od da­ty je­go za­koń­cze­nia.

 • Zwy­cięz­ca, ma obo­wią­zek w cią­gu 7 dni prze­słać na wska­za­ny przez or­ga­ni­za­to­ra ad­res e-ma­il nie­zbęd­ne da­ne do re­ali­za­cji wy­sył­ki na­gród. W przy­pad­ku nie wy­wią­za­nia się z te­go obo­wiąz­ku, w cią­gu 7 dni or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do wy­klu­cze­nia tej na­gro­dy z ob­ro­tu bez po­now­ne­go jej prze­ka­za­nia in­ne­mu uczest­ni­ko­wi.

 • Na­gro­dy nie pod­le­ga­ją wy­mia­nie na in­ne, a w szcze­gól­no­ści na ich ekwi­wa­lent pie­nięż­ny.

 • Wy­sył­ka na­gród od­bę­dzie się w ter­mi­nie do 14 dni ro­bo­czych od do­star­cze­nia da­nych ad­re­so­wych zwy­cięz­cy do or­ga­ni­za­to­ra na­gród w kon­kur­sie.

 • Kon­kurs nie jest grą lo­so­wą w ro­zu­mie­niu usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach i za­kła­dach wza­jem­nych.

 • Ko­mi­sja w skła­dzie: je­den pra­cow­nik serwisu ITHardware oraz je­den pra­cow­nik spon­so­ra, wy­bio­rą zwy­cięz­cę z po­śród wszyst­kich na­de­sła­nych po­praw­nych zgło­szeń,

 • Or­ga­ni­za­tor kon­kur­su po­kry­wa wszyst­kie na­leż­no­ści z ty­tu­łu prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su, roz­li­cze­nia z M.F. i do­star­cze­nia na­gród.

 • Udział w kon­kur­sie ozna­cza za­ak­cep­to­wa­nie po­sta­no­wień ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • SMX featured this topic
 • 4 weeks later...
 • 1 year later...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
 • Utwórz nowe...